Xixi Zhang

Xixi Zhang

Current Employer: Valard Construction LP
Xixi Zhang

Academic History at MSAM

  • RA (2015-2016)
  • MASC (2010-2013)